ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ
НА УСЛУГИТЕ И ИНФОРМАЦИОННИТЕ МАТЕРИАЛИ ОТ ПОРТАЛА „ДЕТЕТО ИГРАЕ“

 

Предмет:
Настоящите Общи условия са предназначени за регулиране на отношенията между „Еризо“ ООД, ЕИК 200613158, със седалище и адрес на управление Република България, гр. София 1229, бул. „Ломско шосе“ № 167, представлявано от Ангел Донков, управител, наричано по-долу за краткост ДОСТАВЧИК, и клиентите, наричани по-долу ПОТРЕБИТЕЛИ, на уеб сайта www.detetoigrae.com включително и на електронния магазин www.detetoigrae.com/магазин/, наричани по-долу „Детето играе“.

Данни за ДОСТАВЧИКА:
Информация съгласно Закона за електронната търговия и Закона за защита на потребителите:

Наименование на Доставчика: „Еризо“ ООД
Седалище и адрес на управление: Република България, гр. София 1229, бул. „Ломско шосе“ № 167
 Данни за кореспонденция:
адрес: 1229 София, бул. „Ломско шосе“ № 167
e-mail: info@detetoigrae.com
тел: +359899989934
Вписване в публични регистри: ЕИК 200613158
Номер на удостоверение за администратор на личните данни: № 253155

Надзорни органи:

Комисия за защита на личните данни
адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
тел.: (02) 9153-518
факс: (02) 9153-525
еmail: kzld@cpdp.bg
уеб сайт: www.cpdp.bg

Комисия за защита на потребителите
адрес: гр. София 1000, пл. „Славейков“ № 4А, ет. 3, 4 и 6
факс: (02) 9884-218
гореща линия: 0700 111 22
еmail: info@kzp.bg
уеб сайт: www.kzp.bg

Комисия за защита на конкуренцията
адрес: гр. София 1000, бул. „Витоша“ № 18
тел.: (02) 9356-113
факс: (02) 9807-315
уеб сайт: www.cpc.bg

Общи условия:
„Детето играе“ e интернет информационен портал, който предоставя на потребителите разнообразна информация от собствени бази данни или чрез хипервръзки към различни информационни ресурси включително и електронен магазин, достъпен на адрес в интернет www.detetoigrae.com/магазин/, чрез който ПОТРЕБИТЕЛИТЕ имат възможност да сключват договори за покупко-продажба и доставка на предлаганите от „Детето играе“ стоки, включително следното:

– Да извършат регистрация и създаване на профил за преглеждане на „Детето играе“ и използване на допълнителните услуги за предоставяне на информация;
– Да преглеждат стоките, техните характеристики, цени и условия за доставка;
– Да сключват договори за покупко-продажба и доставка на стоките, предлагани от „Детето играе“;
– Да извършват всякакви плащания във връзка със сключените договори с ДОСТАВЧИКА, съгласно поддържаните от „Детето играе“ електронни средства за разплащане;
– Да получават информация за нови стоки, предлагани от „Детето играе“;
– Да бъдат уведомявани за правата, произтичащи от закона, предимно чрез интерфейса на страницата на „Детето играе“.

ДОСТАВЧИКЪТ организира доставянето на стоките и гарантира правата на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ, предвидени в закона, в рамките на добросъвестността, възприетите в практиката, потребителското и/или търговското право критерии и условия.

ПОТРЕБИТЕЛИТЕ сключват с ДОСТАВЧИКА договор за покупко-продажба на стоките на адрес www.detetoigrae.com/магазин/. Договорът се сключва на български език и се съхранява в базата данни на „Детето играе“.

По силата на сключения с ПОТРЕБИТЕЛИТЕ договор за покупко-продажба на стоки, ДОСТАВЧИКЪТ се задължава да организира доставката и прехвърлянето на собствеността на ПОЛЗВАТЕЛЯ на определените от последния чрез интерфейса стоки. ПОТРЕБИТЕЛИТЕ имат право да поправят грешки при въвеждането на информация не по-късно от отправяне на изявлението за сключване на договора с ДОСТАВЧИКА.

ПОТРЕБИТЕЛИТЕ заплащат на ДОСТАВЧИКА възнаграждение за доставените стоки съгласно условията за доставка, определени на „Детето играе“ и настоящите общи условия. Възнаграждението е в размер на цената, обявена от ДОСТАВЧИКА на адреса на „Детето играе“ в Интернет.

ДОСТАВЧИКЪТ възлага на избран от него куриер доставката на заявените от ПОТРЕБИТЕЛИТЕ стоки в сроковете и при условията за доставка, определени от ДОСТАВЧИКА на страницата на „Детето играе“ и съгласно настоящите общи условия.

ПОТРЕБИТЕЛЯТ и ДОСТАВЧИКЪТ се съгласяват, че всички изявления помежду им във връзка със сключването и изпълнението на договора за покупко-продажба могат да бъдат извършвани по електронен път и чрез електронни изявления по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис и чл. 11 от Закона за електронната търговия.

Предполага се, че електронните изявления, извършени от ПОТРЕБИТЕЛИТЕ на сайта, са извършени от лицата, посочени в данните, предоставени от ПОТРЕБИТЕЛЯ при извършване на регистрация, ако ПОТРЕБИТЕЛЯТ е въвел съответното име и парола за достъп.

Всеки ПОТРЕБИТЕЛ преди да използва информационните материали и услуги на „Детето играе“ трябва да премине през режим на регистрация. Данните от регистрацията не се предоставят на трети лица и имат отношение само към отчитането на статистически данни.

а) приемайки общите условия, ПОТРЕБИТЕЛЯТ заявява съгласието си да предостави изискваните при регистрацията лични данни.
б) ДОСТАВЧИКЪТ гарантира защитата на личните данни на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ, станали известни при регистрацията.
в) ДОСТАВЧИКЪТ има право да събира, обработва и използва всяка информация, събрана при запитвания по най-различни въпроси, провеждането на анкети и други. Участието в тези допитвания е доброволно и ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право да предостави или не изискваната информация.
г) при регистирането ПОТРЕБИТЕЛЯТ въвежда потребителско име и парола, необходими му за по-нататъшно ползване на услугите и информационните материали на „Детето играе“. Всеки ПОТРЕБИТЕЛ е изцяло отговорен за поддържането на поверителността на потребителско си име и парола и за тяхното ползване, както и поема отговорност, ако ги предостави на трети страни.
д) забранява се ползването на сайта от лица под 14 години. Всеки ПОТРЕБИТЕЛ носи отговорност за верността на данните, които е предоставил и за своите действия на страниците на сайта. „Детето играе“ не гарантира, че всички ПОТРЕБИТЕЛИ на нашите услуги са навършили 14 години. Непълнолетните и малолетните лица се задължават да изискват родителско разрешение за използването на сайта „Детето играе“, за изпращане на писма или SMS, както и за предоставяне на лична информация.
е) личната информация се предоставя на трети лица, само ако се изиска от държавни или опълномощени органи.

Услугите и информационни материали, предоставяни от „Детето играе“ са с информационна стойност и не гарантират на ПОТРЕБИТЕЛЯ резултати и ползи при използването им. Те нямат консултативна насоченост и не бива да служат като основа за вземане на решения или предприемане на действия. Конкретно при описанието на игрите „Детето играе“ дава насоки за безопасност, но изключителната отговорност и задължение да прецени риска е на родителя или конкретният играещ с детето.

„Детето играе“ не гарантира достоверността на информацията, разположена на страниците на портала.

Екипът на „Детето играе“ не носи отговорност за вреди, възникнали вследствие на достъпа или невъзможността за достъп до тази страница или вследствие предоверяването на предоставената в нея информация. „Детето играе“ отхвърля изцяло всякаква отговорност за преки, непреки, случайни, произтичащи, наказателни и особени или други вреди, пропуснати ползи или печалби, както и всякакви други загуби или вреди.

С приемане на настоящите Общи условия ПОТРЕБИТЕЛЯТ на портала декларира, че използването на предоставяните услуги ще бъде изцяло на негов риск и отговорност. „Детето играе“ не отговоря за вреди, евентуално причинени на потребител при ползуване на предоставяните услуги.

ДОСТАВЧИКЪТ предоставя услуги, които дават възможност на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ да изразяват мнения, да задават въпроси, да публикуват собствени материали на страниците на сайта, след одобрението на модератор.

При публикуването на какъвто и да било материал на страниците на уебсайта, ПОТРЕБИТЕЛЯТ отстъпва безвъзмездно на ДОСТАВЧИКА правото на изключително ползване върху предоставения за публикация материал. Това право включва, както възможността материалът да бъде използван по смисъла на чл.18, ал.2 от Закона за авторското право и сродните му права, така и правото на ДОСТАВЧИКА да получи възнаграждение за всеки вид използване на материала (чл.19 от закона) и правото му да получи обезщетение за неправомерното използване на материала. Върху съответния материал ПОТРЕБИТЕЛЯТ по ал.1 на този член си запазва единствено правата по чл.15, ал.1, т.2 и 4 от Закона за авторското право и сродните му права, а останалите неимуществени права отстъпва на ДОСТАВЧИКА.

ДОСТАВЧИКЪТ си запазва пълните права да редактира и пренаписва материалите, предоставени от ПОТРЕБИТЕЛИТЕ, ако това е необходимо.

ДОСТАВЧИКЪТ си запазва пълните права да не публикува материали, които по наша преценка са незаконни, непристойни и неподходящи, спрямо целите на сайта.

ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава при ползуване на предоставяните услуги да не публикува информация, коментари или други материали:

а) противоречащи на българското законодателство, приложимите чужди закони, настоящите Общи условия, обществените норми и морал;
б) съдържащи заплаха за живота и телесната неприкосновеност на трети лица;
в) които имат рекламна цел, освен с предварително разрешение от ДОСТАВЧИКА;
г) чието съдържание нарушава права на човека съгласно Конституцията и законите на Република България или международни актове, по които Република България е страна;
д) представляващи търговска или служебна тайна или друга конфиденциална информация;
е) които са обект на право на интелектуална собственост на трети лица, освен със съгласието на титуляра на правото;
ж) нарушаващи каквито и да било имуществени или неимуществени права или законни интереси на трети лица.
з) при неспазване на горепосочените изисквания, ДОСТАВЧИКА има право да не разреши публикуване на материала на ПОТРЕБИТЕЛЯ или незабавно да изтрие съответната информация.

Информацията, предоставяна от „Детето играе“ е предназначена изключително за лично ползуване. Информацията не може да се използва за комерсиални цели, освен ако няма изрично разрешение, дадено от носителя на правата.

ПОТРЕБИТЕЛИТЕ на „Детето играе“ се задължават да спазват законите на Република България, международни актове, по които България е страна, обществените норми и правила.

ПОТРЕБИТЕЛИТЕ нямат право да се позовават на „Детето играе“ и да използват сайта, информационните мателиали и услуги му за целите на рекламирането на свои продукти и услуги, освен ако изрично не е разрешенено от ДОСТАВЧИКА.

ДОСТАВЧИКЪТ не носи отговорност за вреди, причинени от вируси и друго върху софтуера, хардуера, телекомуникационните съоръжения, за загуба на данни, произтекли от материали или ресурси, търсени, заредени или използвани по какъвто и да било начин посредством предоставяните услуги.

Връзките с други сайтове се предоставят за улеснение на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ. Екипът на „Детето играе“ не носи отговорност и не влияе върху съдържанието или поддържането на тези страници и не отговаря за вреди или наранявания, произтичащи от тяхното съдържание или поддържане.

„Детето играе“ има право да поставя на страниците на сайта, чиито произход и от външни рекламодатели или агенции. В някои случаи, ако Вие натиснете някои от рекламните банери може да се активизира cookie от рекламодателя. „Детето играе“ не контролира тези cookies

Достъпът до информацията е безплатен.

ДОСТАВЧИКЪТ има право по своя преценка да промени или прекрати предоставянето на услугите.