ПРАВИЛА ЗА ПОЛЗВАНЕ НА МАТЕРИАЛИТЕ ОТ ПОРТАЛА „ДЕТЕТО ИГРАЕ“

1. Когато разглежда или използва настоящата Интернет страница, всеки потребител потвърждава, че е прочел и разбрал Правилата за ползване, които се считат за приети от потребителя с факта на влизането му на страницата „Детето играе“

2. Посещавайки интернет страниците на „Детето играе“, ние приемаме, че сте съгласни с нашите правила и условия за ползване на сайта. Ако не сте съгласни с тях, моля не използвайте този сайт и предоставените в него услуги и модули. Ние сме създали тези правила и ръководни принципи единствено с цел да Ви защитаваме и да Ви осигурим безопасни, приятни и полезни минути, посещавайки този сайт.

3. Потребителят може да използва страницата „Детето играе“ единствено със законни цели и намерения. Използването на страницата в нарушение на българското или международно законодателство е забранено.

4. Интернет страницата „Детето играе“ е със защитени авторски права. Всички авторски и сродни на авторското право права, дори и тези, които не са изрично упоменати тук, са запазени. Забранено е копирането, предаването, разпространението и съхраняването на част или на цялото съдържание в каквато и да е форма без предварителното писмено съгласие на „Детето играе“, освен в случаите, когато това не противоречи на изложените тук условия. Позволено е използването на този сайт и на съдържанието в него единствено за лични нетърговски цели. Забранява се всякакво разпространение на сайта или части от него без изричното писмено съгласие на „Детето играе“. Разрешава се огласяването на съобщенията за пресата и на други документи, класифицирани като публични, в средствата за масова информация, ако е цитиран източникът.

5. „Детето играе“ е предназначен изключително за лична и некомерсиална употреба. Не са позволени никакви промени, размножаване, дистрибуция, директен пренос, показване, представяне, репродукция, публикуване, упълномощаване или продаване на информация, собственост на „Детето играе“ и този интернет сайт.

6. „Детето играе“ може да съдържа линкове (връзки, препратки) към други Интернет страници. Тези линкове са единствено за ваше удобство и ние не носим отговорност за съдържанието на Интернет страници, към които има линк. При изграждане от страна на „Детето играе“ на връзка към други сайтове в Интернет, които са притежание на трети страни потребителите трябва да приемат изискванията за ползване на съответния сайт.

7. „Детето играе“ не поема гаранция, че сървърът, на който се намира тази Интернет страница, е без вируси или компоненти, които могат да инфектират, повредят или да причинят щети на вашата компютърна система или на друга ваша собственост, или загуба на информация, когато вие разглеждате, записвате или ползвате Интернет страницата.

8. „Детето играе“ не предоставя никаква гаранция от какъвто и да е вид, във връзка с достъпността, качеството и надеждността на достъпа до настоящата страница.

9. Ползването на тази Интернет страница е изцяло на отговорност на потребителя. Този сайт и неговото съдържание се публикува за Ваше удобство. Цялата информация на тази Интернет страница е публикувана без гаранции за всеобхватност, точност и приложимост за конкретна цел, невмешателство или друго нарушение на права.

10. „Детето играе“ си запазва правото да редактира страниците си и да прекратява достъпа до тях по всяко време. „Детето играе“ се задължава да вземе всички разумни мерки с цел да публикува сигурна и качествена информация в страниците си, но „Детето играе“ не носи отговорност за грешки и пропуски, както и закъснения в обновяването на данните.

11. „Детето играе“ не носи отговорност за щети, възникнали по време или в следствие на ползване на Интернет страницата или поради невъзможност за ползването й, включително, но не само, за директни, индиректни, инцидентни и последвали повреди, загуба на доходи, клиенти или време, прекратяване на договори и други.

12. При ползване на услуги, свързани с участие на потребителя във форуми, коментари или осъществяващи друг вид комуникация в Интернет страницата „Детето играе“, потребителят се задължава да спазва следните принципи за добросъвестно ползване:

12.1. Да не използва страницата „Детето играе“ с противозаконни цели.
12.2. Да не използва страницата „Детето играе“ за свои търговски цели, без предварителното съгласие на „Детето играе“.
12.3. Да не използва обидни, клеветнически, заплашителни, нецензурни, и/ или други текстове и изображения, уронващи престижа и доброто име на „Детето играе“ и/или накърняващи честта и достойнството на друг потребител в мрежата.
12.4. Да не уврежда по какъвто и да било начин страницата/услугата, включително сървърите и мрежата, свързани с услугата;
12.5. Да не възпрепятства ползването на страницата/услугата от друг потребител.

13. „Детето играе“ не предоставя никаква гаранция от какъвто и да е вид, във връзка с достъпността, качеството и надеждността на достъпа до страницата.

14. „Детето играе“ не е отговорно за каквито и да било щети (преки или косвени) и/или загуби, причинени от използване и/или невъзможност за използване на настоящата страницата, дори ако е било предупредено за вероятността от настъпването на такива вреди.

15. За всички въпроси неупоменати в настоящите Правила за ползване, се прилага действащото законодателство в Република България.