ЧАСТ 1. ОРГАНИЗАТОР НА ИГРАТА
Играта „Лятно настроение” се организира и провежда от „Еризо ООД“, наречено по-долу за краткост „ОРГАНИЗАТОР НА ИГРАТА“.

ЧАСТ 2. ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА
2.1. Участниците в Играта са длъжни да спазват условията и разпоредбите на изложените по-долу официални правила на Играта, наричани за краткост „ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА“.
2.2. Официалните Правила ще бъдат публично оповестени и ще бъдат достъпни за целия период на провеждане на Играта на Интернет адрес:
2.3. Организаторът на Играта си запазва правото да допълва и/или променя Официалните Правила, като допълненията и/или промените влизат в сила след официалното им публикуване на Интернет адрес: https://www.detetoigrae.com/правила-на-играта-лятно-настроение/

ЧАСТ 3. ТЕРИТОРИЯ НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИГРАTA
Играта „Лятно настроение” се организира и провежда на територията на Република България.

ЧАСТ 4. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ИГРАТА
4.1. Активен период на Играта от 01.08.2015 г. до 20.08.2015 г. включително.
4.2. Организаторът на Играта има право да променя сроковете й, като известява за това на Интернет адрес: https://www.facebook.com/detetoigrae

ЧАСТ 5. ПРАВО НА УЧАСТИЕ
5.1. Играта е валидна за всички физически лица, навършили 18 години и живеещи на територията на Република България.
5.2. В Играта нямат право да участват служителите на Еризо ООД, Клевър Бук ООД и всички обслужващи агенции, както и членовете на техните семейства.
5.3. В случай, че Организаторът открие или установи нередовен участник по реда на 5.1 и 5.2., то той има право да анулира получената от него награда или по своя преценка да не го допусне до участие в тегленето на наградите.

ЧАСТ 6. ОПИСАНИЕ НА НАГРАДИТЕ
Наградите, които ще бъдат раздавани по време на играта са следните награди:

  • Комплект Активни карти осигурен от Клевър Бук ООД за най-харесвана Фейсбук публикация. Отчитат се общият брой харесвания във Фейсбук, както върху публикацията, така и върху споделянията ѝ.
  • Комплект Активни карти осигурен от Клевър Бук ООД, определена от жури на Еризо ООД и Клевър Бук ООД за най-интересна публикация.
  • Персонална детска книжка, осигурена от Еризо ООД за най-интересна игра.

ЧАСТ 7. МЕХАНИЗЪМ ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА
За участие в играта е необходимо:
7.1 Участникът да изпрати история, игра, снимки или видео в сайта Детето играе на адрес https://www.detetoigrae.com/участвай-в-лятно-настроение
7.2 Всеки материал ще се публикува в сайта Детето играе на адрес https://www.detetoigrae.com/категория/лятно-настроение, заедно с избраната от Участника награда
7.3 Всеки материал ще бъде споделен във Фейсбук страницата на Детето играе – https://www.facebook.com/detetoigrae За него ще може да се гласува и да се споделя
До участие в разпределение на наградите ще бъдат допуснати всички, които отговарят на Официалните правила (т. 5 и т. 7).
Теглене на награди:
7.4. Имената на спечелилите ще бъдат обявени на Интернет адрес: https://www.facebook.com/detetoigrae като с тях ще се свърже представител на Организатора чрез електронно съобщение на посочения от участника e-mail адрес.
Обявяването на имената на печелившите ще стане най-късно до 25.08.2015

ЧАСТ 8. ПРОЦЕДУРА ЗА ПРЕДЯВЯВАНЕ, ВАЛИДИРАНЕ И ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДИТЕ
8.1. Наградите не могат да бъдат преотстъпвани.
8.2. Получаване на наградите:
За получаване на наградата, с печелившите ще се свърже представител на Организатора.
Ако участникът не бъде открит в рамките на 10 работни дни на посочените от него координати /e-mail/ или не отговаря на някое от условията в играта, награда не се предоставя. Организаторът не носи отговорност за неполучени/недоставени награди при подадени от участника неточни или погрешни данни. Правото да придобие наградата има лицето, което е ползвало съответната електронна поща при изпращане на материала, срещу представяне на документ за самоличност. Организаторът си запазва правото да дисквалифицира участник, по своя собствена преценка, при неспазване условията за участие в играта или при установяване на опити за манипулиране.
8.3. Оспорването на резултатите от Играта, валидността и верността, на който и да е резултат  от страна на участник няма действие спрямо Организатора.

ЧАСТ 9. ОТСЪСТВИЕ НА ПАРИЧЕН ЕКВИВАЛЕНТ
Не се допуска размяна на награда срещу пари и паричен еквивалент.

ЧАСТ 10. ОТГОВОРНОСТ
10.1. Организаторът на играта не отговаря за погрешно заявена информация от участниците в играта.
10.2. Всички претенции за награди, предявени след определения краен срок по Част 8, се считат за невалидни.

ЧАСТ 11. ПУБЛИЧНОСТ
11.1. Съгласно действащото законодателство, Организаторът има право да оповести публично имената на наградените участници и тяхната награда от Играта. Обявяването на участниците-победители (спечелили награди) се извършва по начин, недопускащ разкриването на лични данни, с изключение на потребителското име, с което са регистрирани във Фейсбук. Всички участници дават своето предварително съгласие за събиране и съхраняване на личните им данни за целите на провеждането на Играта. Организаторът поема задължението да спазва действащото законодателство, свързано със защитата на личните данни, събрани по време на промоцията.
С участието си в настоящата Игра участниците декларират изричното си съгласие Организаторът да обработва предоставените от тях лични данни за нуждите на Играта и за целите на маркетинга на Еризо ООД.
11.2. С участието си в настоящата Игра участниците декларират и се съгласяват, че предоставят съдържанието (снимки, текст, видео) доброволно, като необходимо условие за участие в Играта и за ползването на правата, които могат да придобият с участието си в нея и предоставят изричното си съгласие Организаторът да ги използва за нуждите на Играта и за целите на маркетинга на Еризо ООД.
11.3. Участниците се съгласяват Организаторът или оторизирани от него лица да комуникират с тях посредством телефонни разговори и електронна поща по време на играта и в период 90 календарни дни след края й.

ЧАСТ 12. FACEBOOK
Facebook, като компания, е напълно освободена от отговорност по отношение на настоящата промоция. Промоцията по никакъв начин не е спонсорирана, одобрена, администрирана или свързана с компанията Facebook. Участникът предоставя информацията си доброволно на организатора на промоцията, а не на Facebook като компания.

ЧАСТ 13. СЪДЕБЕН СПОР
13.1. Всеки потенциален съдебен спор между Организатора на Играта и участниците в Играта ще се решава извънсъдебно или в случай, че това не е възможно – от компетентните български съдилища.
13.2. Организаторът не е отговорен за каквито и да е такси, данъци или глоби, които могат да възникнат във връзка с наградите.