ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ
НА УСЛУГИТЕ И ИНФОРМАЦИОННИТЕ МАТЕРИАЛИ ОТ ПОРТАЛА „ДЕТЕТО ИГРАЕ“

Всеки потребител на „Детето играе“ е длъжен да се запознае и спазва общите условия за използване на услугите и информационните материали, предоставяни от „Детето играе“.

Общи условия:
1. „Детето играе“ e интернет информационен портал, който предоставя на потребителите разнообразна информация от собствени бази данни или чрез хипервръзки към различни информационни ресурси.

2. Всеки потребител преди да използва информационните материали и услуги на „Детето играе“ трябва да премине през режим на регистрация. Данните от регистрацията не се предоставят на трети лица и имат отношение само към отчитането на статистически данни.
а) приемайки общите условия, потребителят заявява съгласието си да предостави изискваните при регистрацията лични данни.
б) „Детето играе“ гарантира защитата на личните данни на потребителите, станали известни при регистрацията.
в) „Детето играе“ има право да събира, обработва и използва всяка информация, събрана при запитвания по най-различни въпроси, провеждането на анкети и други. Участието в тези допитвания е доброволно и потребителят има право да предостави или не изискваната информация.
г) при регистирането потребителят въвежда потребителско име и парола, необходими му за по-нататъшно ползване на услугите и информационните материали на „Детето играе“. Всеки потребител е изцяло отговорен за поддържането на поверителността на потребителско си име и парола и за тяхното ползване, както и поема отговорност, ако ги предостави на трети страни.
д) забранява се ползването на сайта от лица под 14 години. Всеки потребител носи отговорност за верността на данните, които е предоставил и за своите действия на страниците на сайта. „Детето играе“ не гарантира, че всички потребители на нашите услуги са навършили 14 години. Непълнолетните и малолетните лица се задължават да изискват родителско разрешение за използването на сайта „Детето играе“, за изпращане на писма или SMS, както и за предоставяне на лична информация.
е) личната информация се предоставя на трети лица, само ако се изиска от държавни или опълномощени органи.

3. Услугите и информационни материали, предоставяни от „Детето играе“ са с информационна стойност и не гарантират на потребителя резултати и ползи при използването им. Те нямат консултативна насоченост и не бива да служат като основа за вземане на решения или предприемане на действия. Конкретно при описанието на игрите „Детето играе“ дава насоки за безопасност, но изключителната отговорност и задължение да прецени риска е на родителя или конкретният играещ с детето.

4. „Детето играе“ не гарантира достоверността на информацията, разположена на страниците на портала.

5. Екипът на „Детето играе“ не носи отговорност за вреди, възникнали вследствие на достъпа или невъзможността за достъп до тази страница или вследствие предоверяването на предоставената в нея информация. „Детето играе“ отхвърля изцяло всякаква отговорност за преки, непреки, случайни, произтичащи, наказателни и особени или други вреди, пропуснати ползи или печалби, както и всякакви други загуби или вреди.

6. С приемане на настоящите Общи условия потребителят на портала декларира, че използването на предоставяните услуги ще бъде изцяло на негов риск и отговорност. „Детето играе“ не отговоря за вреди, евентуално причинени на потребител при ползуване на предоставяните услуги.

7. „Детето играе“ предоставя услуги, които дават възможност на потребителите да изразяват мнения, да задават въпроси, да публикуват собствени материали на страниците на сайта, след одобрението на модератор.

8. При публикуването на какъвто и да било материал на страниците на уебсайта, потребителят отстъпва безвъзмездно на „Детето играе“ правото на изключително ползване върху предоставения за публикация материал. Това право включва, както възможността материалът да бъде използван по смисъла на чл.18, ал.2 от Закона за авторското право и сродните му права, така и правото на „Детето играе“ да получи възнаграждение за всеки вид използване на материала (чл.19 от закона) и правото му да получи обезщетение за неправомерното използване на материала. Върху съответния материал потребителят по ал.1 на този член си запазва единствено правата по чл.15, ал.1, т.2 и 4 от Закона за авторското право и сродните му права, а останалите неимуществени права отстъпва на „Детето играе“

9. „Детето играе“ си запазва пълните права да редактира и пренаписва материалите, предоставени от потребителите, ако това е необходимо.

10. „Детето играе“ си запазва пълните права да не публикува материали, които по наша преценка са незаконни, непристойни и неподходящи, спрямо целите на сайта.

11. Потребителят се задължава при ползуване на предоставяните услуги да не публикува информация, коментари или други материали:
а) противоречащи на българското законодателство, приложимите чужди закони, настоящите Общи условия, обществените норми и морал;
б) съдържащи заплаха за живота и телесната неприкосновеност на трети лица;
в) които имат рекламна цел, освен с предварително разрешение от „Детето играе“;
г) чието съдържание нарушава права на човека съгласно Конституцията и законите на Република България или международни актове, по които Република България е страна;
д) представляващи търговска или служебна тайна или друга конфиденциална информация;
е) които са обект на право на интелектуална собственост на трети лица, освен със съгласието на титуляра на правото;
ж) нарушаващи каквито и да било имуществени или неимуществени права или законни интереси на трети лица.
з) при неспазване на горепосочените изисквания, „Детето играе“ има право да не разреши публикуване на материала на потребителя или незабавно да изтрие съответната информация.

12. Информацията, предоставяна от „Детето играе“ е предназначена изключително за лично ползуване. Информацията не може да се използва за комерсиални цели, освен ако няма изрично разрешение, дадено от носителя на правата.

13. Потребителите на „Детето играе“ се задължават да спазват законите на Република България, международни актове, по които България е страна, обществените норми и правила.

14. Потребителите нямат право да се позовават на „Детето играе“ и да използват сайта, информационните мателиали и услуги му за целите на рекламирането на свои продукти и услуги, освен ако изрично не е разрешенено от „Детето играе“.

15. „Детето играе“ не носи отговорност за вреди, причинени от вируси и друго върху софтуера, хардуера, телекомуникационните съоръжения, за загуба на данни, произтекли от материали или ресурси, търсени, заредени или използвани по какъвто и да било начин посредством предоставяните услуги.

16. Връзките с други сайтове се предоставят за улеснение на потребителите. Екипът на „Детето играе“ не носи отговорност и не влияе върху съдържанието или поддържането на тези страници и не отговаря за вреди или наранявания, произтичащи от тяхното съдържание или поддържане.

17. „Детето играе“ има право да поставя на страниците на сайта, чиито произход и от външни рекламодатели или агенции. В някои случаи, ако Вие натиснете някои от рекламните банери може да се активизира cookie от рекламодателя. „Детето играе“ не контролира тези cookies

18. Достъпът до информацията е безплатен.

19. „Детето играе“ има право по своя преценка да промени или прекрати предоставянето на услугите.